fbpx

Pályázatok

GINOP Plusz-1.2.1-21

A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása

A hazai KKV-k a magyar gazdaság fejlesztési potenciálját képezik, ugyanakkor termelékenységük, szervezeti működésük, emberi erőforrásaik, digitális felkészültségük tekintetében még jelentősen elmaradnak európai versenytársaiktól. Az új uniós pályázati időszakkal 2021-től a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz (GINOP Plusz) keretében pályázati források válnak elérhetővé. A GINOP Plusz-1.2.1-21 (korábban VINOP-1.2.1-21) olyan KKV-kat támogat, amelyek elkötelezettek termelékenységük növelésére, nyitottak a fejlődésre és technológiai megújulásra.

PÁLYÁZÓK KÖRE:

Olyan mikro-, kis-, és középvállalkozások:

 • Rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel.
 • Fejlesztéseiket Budapest területén kívülszeretnék megvalósítani.
 • Éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt, teljes, de 2019-nél nem korábbi üzleti évben legalább 3 fő volt.
 • Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók és egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.
 • nem tartoznak a KATA hatálya alá.

TERVEZETT KERETÖSSZEG: 200 milliárd Ft

MEGVALÓSÍTÁSRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ IDŐTARTAM: 24 hónap

A TÁMOGATÁS FORMÁJA, ÖSSZEGE, MÉRTÉKE:

 • Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege 10 millió Ft - max. 629,3 millió Ft, a támogatás intenzitása maximum 70% lehet.
 • A visszatérítendő támogatás adott feltételek részben vagy teljes mértékben történő teljesítése esetén vissza nem térítendő támogatássá alakul.
 • Az igényelhető előleg mértéke, összege: 100%, maximum 629 300 000 Ft. (Részletes információk a felhívás 7.1. fejezetében)
 • A projekthez szükséges önerő mértéke: min. 30% (Részletes információk a felhívás 7.2. fejezetében)
 • A projekt Unióval elszámolható összköltsége legfeljebb 899 000 000 Ft.
 • A projekt elszámolható összköltségének maximális összegét az határozza meg, hogy a támogatást igénylő vállalkozás a benyújtást megelőző lezárt, teljes, de 2019-nél nem korábbi üzleti év átlagos statisztikai állományi létszáma alapján melyik kategóriába esik az alábbiak közül:

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK         

KÖTELEZŐEN MEGVALÓSÍTANDÓ, ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ TEVEKÉNYSÉG:

 • Technológiafejlesztés, beleértve a termelési és szolgáltatási, valamint infokommunikációs technológia fejlesztését, a technológiai kapacitások bővítését és az üzleti felhőszolgáltatások igénybevételét.

VÁLASZTHATÓ, ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

 • A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő infrastrukturális és ingatlan beruházás (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 70%-át érheti el).
 • Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett, a felhívás 2.3. o) pontjában részletezett szolgáltatástípusok (legfeljebb 50 millió Ft értékben, a képzéssel együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el). Képzési szolgáltatások igénybevétele: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés, (legfeljebb 5 millió Ft értékben, a tanácsadással együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el).
 • Képzési szolgáltatások igénybevétele: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés, (legfeljebb 5 millió Ft értékben, a tanácsadással együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el).
 • Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 10%-át érheti el).
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemi/üzleti építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával (legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 50%-át érhetik el).

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a projekt keretében legalább 2 db önállóan nem támogatható tevékenység megvalósítása szükséges, amelyből kötelezően megvalósítandó a 2.1.2.1. a) pontban foglalt „technológiafejlesztés” tevékenység.

TÁMOGATHATÓ PROJEKTEK:

 • Napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület és az abban folyó gazdasági-termelési folyamatok villamosenergia-ellátásához.
 • Támogatott napelemes rendszerek beszerzése és telepítése; a kapcsolódó szerkezeti- és tartóelemek beszerzése és telepítése, az épület elektromos rendszeréhez, illetve a hálózathoz való csatlakozáshoz és a műszakilag biztonságos működéshez szükséges elemek beszerzése és ezek kiépítése; akkumulátorok; mérő- és szabályozó berendezések beszerzése és felszerelése.
 • A napelemes rendszer a fejlesztéssel érintett épület tetőszerkezetén, a megvalósítás helyszínén belül az épülethez kötődő parkolók árnyékoló építményeinek és az autóbeállók tetőszerkezetén, továbbá a megvalósítás helyszínén belül földre telepített tartószerkezetre kerülhet elhelyezésre, ha az elektromos infrastruktúra azonos, az épület és a parkoló felhasználói, valamint az épület és a parkoló tulajdonosai azonosak.
 • Minimum 5 kWp névleges teljesítményű napelemes rendszerek telepítésére igényelhető támogatás. A napelemes rendszer elszámolható költsége nem haladhatja meg a beépített napelemek összesített névleges teljesítményére vetítetten 15 kWp névleges teljesítményig a nettó 400.000 Ft/kWp, 50 kWp névleges teljesítményig a nettó 337.000 Ft/kWp értéket, 50 kWp névleges teljesítmény felett a nettó 300.000 Ft/kWp értéket

NEM TÁMOGATHATÓ PROJEKTEK:

 • Nem támogatható épület fejlesztése (2.1.2.2 a) és e) tevékenységek esetén, amennyiben az ingatlan hasznosítása során lakás/lakhatás célú fejlesztés valósulna meg. Az „ÁÚF 21-27”-től eltérően már a támogatási kérelem benyújtásakor sem minősülhet a fejlesztéssel érintett ingatlan lakáscélú ingatlannak. Lakás/lakhatási célú fejlesztésnek minősül minden olyan fejlesztés és/vagy beruházás, amely a KSH építmény jegyzékében a „11

LAKÓÉPÜLETEK” között nevesített épületek fejlesztésére irányul. A feltétel ellenőrzése a tulajdoni lapon feltüntetett művelési ág és a csatolt fotódokumentáció alapján történik.

 • Nem támogatható a jövedelemszerzésre irányuló napelemes rendszerek telepítése, (különösen a kisfeszültségű hálózatra csatlakozó háztartási méretű kiserőművek esetében alkalmazott szaldó elszámolásnál az egyértelműen bevételszerzést célzó, illetve a — nagyobb kapacitású napelemes rendszerek esetében — kötelező átvételi rendszer (KÁT), vagy Megújuló Energia Támogatási Rendszer (METÁR), vagy METÁR-KÁT rendszer által biztosított működési támogatással villamos energiát termelő napelemes rendszerek installálása) és a meglévő megújuló energiát hasznosító rendszer kapacitásbővítése.
 • Nem nyújtható támogatás napelemes rendszer telepítéséhez, amennyiben a napelem pala fedésű tetőszerkezeten kerülne elhelyezésre.
 • A vállalkozó megvalósítani kívánt projektje a megfogalmazott célokkal nincs összhangban vagy nem felel meg a meghatározott feltételeknek.
 • A saját tőke a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív vagy a törzstőke a jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent.
 • A projekt elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét.
 • A támogatási kérelem benyújtásának időpontjában a vállalkozással szemben végrehajtási eljárás van folyamatban.
 • A vállalkozás fejlesztési igénye a TEÁOR’08 12.00, 05.10-09.10, 19.10-20, 24.10, 30.11-12 és 33.11-20 kód szerinti tevékenységekkel kapcsolatos beruházásokra irányul.
 • A vállalkozás mezőgazdasági termelőnek minősül – az utolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik.
 • A támogatási kérelmében bemutatott projekt megvalósítása kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz
 • Az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező, Magyarországnak címzett határozatának nem tett eleget.
 • Amely vállalkozás a GINOP Plusz-1.1.2-21 vagy GINOP Plusz-1.2.2-21 vagy GINOP Plusz1.3.1-21 kódszámú felhívásra támogatási kérelmet nyújtott be kivéve, ha elutasító döntéssel rendelkezik, vagy korábban támogatásban részesült projektjének záró kifizetési igénylését benyújtotta.
 • A vállalkozás támogatása az európai uniós jog megsértését eredményezi.
 • Olyan vállalkozás, mely a pályázat keretében korábban támogatásban részesült vagy egy korábban már benyújtott támogatási kérelmében szereplő, azzal teljes egészében megegyező elszámolható költségtételt tartalmazó támogatási kérelmet nyújt be – kivéve, ha a korábbi benyújtott támogatási kérelmét visszavonta vagy arra vonatkozó elutasító döntéssel rendelkezik.
 • A vállalkozás 2019. december 31-én az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló Kormányrendelet alapján nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősült.

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE

 • A támogatási kérelem 2021. július 12-től 2022. január 17-ig nyújtható be az elektronikus kitöltő program segítségével.

A támogatási kérelmek benyújtása az alábbi ütemezés szerint lehetséges:

 1. Benyújtási szakasz: 2021.július 12.-2021. július 19.

Rendelkezésre álló keret: 100 Mrd Ft  

 1. Benyújtási szakasz: 2021.október 11.-2021. október 18.

Rendelkezésre álló keret: 50 Mrd Ft  

 1. Benyújtási szakasz*: 2022. január 10. -2022. január 17.

Rendelkezésre álló keret: 50 Mrd      

*A 3. benyújtási szakaszban csak mikrovállalkozások (Budapest kivételével területi korlátozás nélkül) és azok a kis-és középvállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek a felhívás keretében tervezett fejlesztéseiket a 4.  számú melléklet szerinti szabad vállalkozási zónának minősülő településen valósítják meg.

Az egyes értékelési határnapokig benyújtásra került projektek együttesen kerülnek elbírálásra.

* A 3. benyújtási szakaszban kis- és középvállalkozások csak Szabad Vállalkozási Zónákban megvalósuló fejlesztéseikhez igényelhetnek támogatást, mikrovállalkozások (Budapest kivételével) területi korlátozás nélkül.

** Pest megyében nincs Szabad Vállalkozási Zónának minősülő település.

Referenciáink

Balatonboglár

2021

 

Sukoró

2021

 

Tinnye

2,66 kWp

 

Szentendre

6 kWp

 

Eszteregnye

4 kWp

 

Budapest

7,6 kWp

 

Iklad

50,4 kWp

 

Biatorbágy

7,2 kWp

 

Budaörs

4,8 kWp

 

Eger

3,42 kWp

 

Belvárd

2017

 

Lánycsók

2020 | 6×580 kWp napelemes rendszer

 

Kölked

2020 | 2×580 kWp napelemes rendszer

 

Pécs

2020 | 3×500 kWp napelemes rendszer

 

Mohács

2020 | 11×580 kWp napelemes rendszer

 

Söjtör

40×580 kWp napelemes rendszer

 

Kimle

2020 | 23×580 kwp napelemes rendszer

 

Missziónk

A Solar Kraft Home a Solar Kraft csoport tagja, amely 2012 óta végez magas színvonalú rendszertelepítéseket ipari szereplők számára, és immáron a lakossági szegmensben is fogadjuk az ajánlatkéréseket.

A Solar Kraft Home célja a hazai megújulóenergia piac meghatározó képviselőjévé válni, a zöld energia termelés és az energiatudatos felhasználás megvalósítása terén.

Felelős üzletpolitikánknak köszönhetően partnereink részére értéket teremtünk, egyúttal a jövő fenntartható, karbonsemleges energia rendszereinek kialakításán dolgozunk. Az energiaipar forradalmasításának aktív résztvevőjeként előremutató válaszokat adunk a klímaváltozásra és a jövő energetikai kihívásaira.
Ajánlatot kérek
cross