fbpx

Adatkezelés

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A SOLAR KRAFT HOME ZRT. ÉS A SOLARKRAFT HOME ENERGY KFT. TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉSEKRŐL

- ÜGYFELEKRE VONATKOZÓ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE -

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet) (továbbiakban: GDPR) előírja, hogy a személyes adatok kezelésének jogszerűnek és tisztességesnek kell lennie és az átláthatóság elvének megfelelve biztosítani kell azt, hogy a természetes személyek világos és közérthető tájékoztatást kapjanak a rájuk vonatkozó személyes adataik kezelésével kapcsolatban. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) a GDPR-ral összhangban akként rendelkezik, miszerint az érintettnek joga van ahhoz, hogy személyes adatai vonatkozásában az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon (előzetes tájékoztatáshoz való jog). 

A Solar Kraft Csoport tagjainak missziója, hogy a hazai megújulóenergia piac meghatározó képviselőjévé váljon a zöld energia termelés és az energiatudatos felhasználás megvalósítása terén, melynek érdekében magas színvonalú rendszertelepítéseket végez mind az ipari szereplők, mind a lakossági szegmens számára is egyaránt. A Solar Kraft Csoport célja, hogy ügyfelei részére értéket teremtsen és egyúttal hozzájáruljon a jövő fenntartható, karbonsemleges energia rendszereinek kialakításában az energiaipar forradalmasításának aktív résztvevőjeként.

A Solar Kraft Csoport tagjai, azaz a Solar Kraft Home Zrt. és a  Solarkraft Home Energy Kft. felelős üzletpolitikájának részekéntfolyamatosan figyelemmel kíséri a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások betartását, hiszen a Solar Kraft Csoport meggyőződése szerint a személyes adatok védelme elengedhetetlen az ügyfelekkel való bizalmi kapcsolat kiépítéséhez, így a Solar Kraft Csoport tagjai a GDPR-ban illetve az Infotv.-ben foglalt megfelelő, azaz lényegre törő világos és közérthető előzetes tájékoztatás követelményének megfelelve ezúton nyújt tájékoztatást Ügyfelei számára a személyes adataik kezelésének folyamatáról.

A Solar Kraft Csoport tájékoztatja Ügyfeleit, hogy termékei és szolgáltatásai értékesítésének elősegítése érdekében közvetítői megbízási szerződést/szerződéseket köt (a megbízási szerződés alapján megbízott jogi vagy természetes személyek adatfeldolgozónak minősülnek, akikkel a Solar Kraft Csoport tagjai adatfeldolgozói szerződést köt), amelynek értelmében az értékesítők a Solar Kraft Csoport tagjával való szerződés megkötése céljából felvehetik Önnel a kapcsolatot. (A Solar Kraft Csoport termékei elérhetők a https://solarkrafthome.hu/termekeink/ oldalon)

Az Adatkezelő tevékenységével összefüggésben jelen adatkezelési tájékoztató útján nyújt felvilágosítást az érintetti jogok teljeskörű biztosítása érdekében Ügyfelei részére. A Solar Kraft Csoport tagjai az adatkezelés szempontjából közös adatkezelőként járnak el.

1. Általános rendelkezések, az adatkezelő adatai és az adatkezelési tájékoztató célja

Adatkezelők adatai

Teljes név: Solar Kraft Home Zrt.

Cégjegyzékszáma: 02-10-060482   

Székhelye: 7754 Bóly, Kassai utca 10. 

E-elérhetősége: solarkrafthome@solarkrafthome.hu

Honlap címe: www.solarkrafthome.hu

Adatkezelő adatkezelési tájékoztatójának elérhetősége: www.solarkrafthome.hu/adatkezeles

Képviselő: Fehér Róbert cégvezető

Teljes név: Solarkraft Home Energy Kft.

Cégjegyzékszáma: 02-09-084285

Székhelye: 7754 Bóly, Rózsa utca 1.

E-elérhetősége: solarkrafthome@solarkrafthome.hu

Honlap címe: www.solarkrafthome.hu

Adatkezelő adatkezelési tájékoztatójának elérhetősége: www.solarkrafthome.hu/adatkezeles

Képviselő: Papp Róbert ügyvezető

A közös adatkezelők a szabályzatban együttesen Adatkezelőként vagy Solar Kraft Csoportként kerülnek feltüntetésre.

A Solar Kraft Csoport adatvédelmi tisztviselője: Dr. Papp Viktória (solarkrafthome@solarkrafthome.hu)

Adatkezelési tájékoztató célja

A Solar Kraft Csoport jelen tájékoztató megalkotásával és elérhetővé tételével biztosítani kívánja a GDPR 12. cikkében és az Infotv. 15. §-ában meghatározott érintetti tájékoztatáshoz való jog megvalósulását.

Jelen tájékoztató célja, hogy az érintettek megfelelő tömör, átlátható, érthető és világos tájékoztatást kaphassanak a Solar Kraft Csoport által kezelt személyes adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelésbe esetlegesen bevont adatfeldolgozóról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Jelen tájékoztatással a Solar Kraft Csoport biztosítani kívánja az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, a jogszerű és tisztességes, átlátható adatkezelés elvét, meg kívánja akadályozni az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, és azok jogosulatlan megváltoztatását, illetve nyilvánosságra hozatalát, garantálva az értinettek információs önrendelkezési jogának érvényesülését.

2. Az adatkezelés folyamatának leírása

A Solar Kraft Csoport termékei és szolgáltatása értékesítése céljából megbízási szerződések alapján közvetítőket bíz meg Magyarország területén. A megbízás szerződés alapján megbízott természetes vagy jogi személy mint adatfeldolgozó (akivel adatkezelő adatfeldolgozói szerződést köt) köteles arra az általa foglalkoztatott értékesítők útján az Adatkezelő termékei és szolgáltatása értékesítése érdekében potenciális ügyfeleket keressenek meg és értékesítői tevékenységük eredményeként szerződés megkötését készítsék elő az Adatkezelő és az Ügyfél között.

Az Ügyféladatokhoz az Adatkezelő a Megbízott adatfeldolgozó és az adatfeldolgozó értékesítői számára hozzáférést biztosít az adatfeldolgozói szerződésben és a megbízási szerződésben meghatározott feltételek szerint és ideig.

Adatkezelő elismeri a már meglévő Ügyfelei általi ajánlási rendszert, amely azt jelenti, hogy Adatkezelő Ügyfelei Adatkezelő szolgáltatásait és termékeit tovább ajánlhatják olyan személyek részére, akik érdeklődnek Adatkezelő szolgáltatásai és termékei iránt és így Adatkezelő új potenciális Ügyfelei lehetnek. Ennek érdekében a már meglévő Ügyfelek az Adatkezelő szolgáltatásai és termékei iránt érdeklődők elérhetőségét az érdeklődők hozzájárulásával továbbíthatják a már meglévő Ügyféllel kapcsolatban álló értékesítő felé, aki felveszi a kapcsolatot a potenciális érdeklődőkkel. Adatkezelő ezen ajánlási rendszer útján megismert személyes adatokat a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.

Adatkezelő tájékoztatja Ügyfeleit, hogy az Ügyfeleknek lehetőségük van arra, hogy a Solar Kraft Csoport tagjain keresztül pályázatíró segítségét vegyék igénybe annak érdekében, hogy a Solar Kraft Csoport termékeit és szolgáltatásait részben vagy egészben pályázati forrásból tudják finanszírozni. Amennyiben az Ügyfél pályzatíró közreműködését igényli, és erre vonatkozóan megrendelőlapot ír alá, amelyen az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Solar Kraft Csoport tagja továbbítsa a pályázatíró számára, úgy a Solar Kraft Csoport tagja a vele szerződéses jogviszonyban álló pályázatíró számára továbbítja az Ügyfél adatait az Ügyfél hozzájárulása alapján és a pályázatíró ezt követően felveszi a kapcsolatot az Ügyféllel. A Solar Kraft Csoport tájékoztatja Ügyfeleit, hogy a pályázatíró céggel a Solar Kraft Csoport adatfeldolgozói szerződést köt. (Az elérhető pályázatokról a Solar Kraft Csoport honlapján nyújt bővebb tájékoztatást Ügyfelei részére: https://solarkrafthome.hu/palyazatok/ )

Adatkezelő tájékoztatja továbbá Ügyfeleit, hogy a Solar Kraft Csoport tagja a Solarkraft Home Energy Kft. az RRF-6.2.1. azonosítószámú, „Lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva” elnevezésű pályázaton mint regisztrált kivitelező vesz részt. Abban az esetben, ha a Solar Kraft Csoport Ügyfelei az RRF-6.2.1. pályázat keretében kötnek vállalkozási szerződést a Solarkraft Home Energy Kft.-vel, úgy a Solar Kraft Csoport felhívja Ügyfelei figyelmét arra, hogy a pályázati követelményeknek való megfelelés érdekében és kizárólag ebből a célból és a pályázatban rögzített ideig kezeli a Solar Kraft Csoport az Ügyfelei személyes adatait. Az RRF-6.2.1. pályázathoz kapcsolódó felhívás elérhető itt: https://napelem.palyazat.gov.hu/lakossag/felhivas

Az Ügyféladatokat a Solar Kraft Csoport MiniCRM rendszerben rögzíti és tartja nyilván. A MiniCRM rendszer használatára vonatkozóan a Solar Kraft Csoport a MiniCRM Zrt.-vel előfizetői szerződést kötött, mely előfizetői szerződés elválaszthatatlan részét képezi a MiniCRM Zrt. Általános Szerződési Feltételei (https://www.minicrm.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/) valamint a MiniCRM Zrt. Adatkezelési Tájékoztatója (https://www.minicrm.hu/adatvedelem/). Az Ügyféladatoknak a Solar Kraft Csoport általi MiniCRM rendszerben való kezelése okán a MiniCRM Zrt. adatfeldolgozónak minősül, míg a Solar Kraft Csoport adatkezelőnek, mely adatfeldolgozói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseket a MiniCRM Zrt. adatkezelési tájékoztatója rögzíti. 

Az Ügyféladatok a sikeresen megkötött rendszertelepítési (vállalkozási) szerződés teljesítése érdekében és aszerint továbbításra kerülnek az illetékes hatóságok részére, valamint a tervező és kivitelező vállalkozás részére.

3. Az adatkezelési tevékenységek célja és jogalapja, időtartama

 Az adatkezelés céljaAz adatkezelés jogalapjaA kezelt adatok köreAz adatkezelés időtartamaAdatfeldolgozó és az adatfeldolgozási tevékenység megnevezése
I.Kapcsolatfelvétel (különösen értékesítők általi megkeresés útján, vagy már meglévő Ügyfél általi ajánlási rendszer útján, vagy egyéb módon)    A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja (rendszertelepítési szerződés megkötése érdekében értékesítők általi megkeresés esetén az értékesítők esetleges fogadása) (érintett) önkéntes hozzájárulása) Hozzájárulás hiányában az érintett személyes adatai nem kezelhetők, ebből kifolyólag Önnel a rendszertelepítési szerződés nem köthető meg. A hozzájárulás az érintett részéről bármikor visszavonható.név, e-mail cím, telefonszám, lakcím, egyéb kapcsolattartásra vonatkozó adat   adatok forrása: közvetlenül az érintettől vagy már meglévő Ügyfél általi ajánlási rendszer útjánAbban az esetben, ha a kapcsolatfelvételt követően Önnel rendszertelepítési szerződés megkötésére kerül sor, úgy a szerződés megkötésének időpontjáig.   Ha a szerződés megkötésére nem kerül sor, úgy addig az időpontig, míg ezen tényről Solar Kraft Csoport tagja megbizonyosodik.   Hozzájárulás visszavonása esetén az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.   Tekintettel arra, hogy a Solar Kraft Csoport mint adatkezelő közvetítői megbízási szerződést köt abból a célból, hogy a Solar Kraft Csoport termékei illetve szolgáltatásai értékesítésre kerüljenek és ennek érdekében rendszertelepítési szerződés kerüljön megkötésre, ezen tevékenység végzéséhez a Solar Kraft Csoport adatfeldolgozót (megbízott természetes vagy jogi személy) vesz igénybe.       Abban az esetben, ha a Solar Kraft Csoport tagjaihoz hatósági megkeresés érkezik, amely érinti az érintett által a kapcsolatfelvétel során megadott adatokat, a hatóság által kért adatok továbbítása történik a hatóság részére.
II.Rendszertelepítési (vállalkozási) szerződés megkötése és annak teljesítéseA GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja (szerződés teljesítése)  ügyfél neve, e-mail címe, telefonszáma, lakcíme, áramfogyasztási adatok, adóazonosító jele, szerződés azonosító száma, egyéb, az ügyfél által a szerződésben megadott személyes adatok     adatok forrása: közvetlenül az érintettőlA szerződésben megadott, illetve a szerződés teljesítéséhez szükséges személyes adatokat a Solar Kraft Csoport addig kezeli, amíg a rendszertelepítési szerződés hatályban van.   A rendszertelepítési szerződés teljesítését követően a Solar Kraft Csoport tagjai a szerződés teljesítése érdekében kezelt személyes adatokat a szerződésből eredő jogi igények érvényesítése és védelme céljából a Ptk. általános elévülési szabályai szerint, illetve a Számviteli törvényben a bizonylatok megőrzésére vonatkozó rendelkezések szerint megőrzi.    Tekintettel arra, hogy Solar Kraft Csoport mint adatkezelő közvetítői megbízási szerződést köt termékei és szolgáltatásai értékesítése céljából, így ezen tevékenység végzéséhez a Solar Kraft Csoport adatfeldolgozót (megbízott természetes vagy jogi személy) vesz igénybe, akivel a Solar Kraft Csoport adatfeldolgozói szerződést köt.   Amennyiben az Ügyfél pályázatíró közreműködését kifejezetten megrendeli a Solar Kraft Csoport tagjaitól és az adattovábbításhoz hozzájárul, úgy a pályázatíró felé adattovábbítás történik az adott pályázaton való részvétel céljából és ideig.    Solar Kraft Csoport az ügyféladatok nyilvántartása illetve kezelése érdekében a MiniCRM Zrt.-vel előfizetői szerződést kötött MiniCRM rendszer használatára, melyből kifolyólag a MiniCRM Zrt. adatfeldolgozónak minősül. A MiniCRM Zrt. adatkezelési tájékoztatója az alábbi weboldalon érhető el: https://www.minicrm.hu/adatvedelem/   A sikeresen megkötött rendszertelepítési (vállalkozási) szerződés teljesítése érdekében és aszerint továbbításra kerülnek az ügyféladatok az illetékes hatóságok részére, valamint a tervező és kivitelező vállalkozás részére.   Hatósági megkeresés esetén a hatóság által kért adatok továbbítása a hatóság részére.
III.Az egyes, részben vagy egészben pályázati finanszírozású vállalkozási szerződések megkötése és teljesítéseA GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás a kapcsolatfelvétel szempontjából; a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti jogalap a szerződés teljesítése szempontjából; illetve a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont szerinti jogalap, a Solar Kraft Csoport jogos érdeke az adott pályázati felhívás tekintetében meghatározott, a pályázati megfelelés érdekében kötelezően kezelendő adatok tekintetébenkapcsolatfelvétel szempontjából: ügyfél neve, e-mail címe, telefonszáma, lakcíme, egyéb, az ügyfél által a kapcsolatfelvétel során megadott személyes adat    a szerződés teljesítése szempontjából: a szerződésben az ügyfél által megadott személyes adatok, különösen: ügyfél neve, e-mail címe, telefonszáma, lakcíme, áramfogyasztási adatok, adóazonosító jele, szerződés azonosító száma, egyéb, az ügyfél által a szerződésben megadott személyes adatok   a pályázati felhívásnak való megfelelés szempontjából: a szerződés azonosító adatai, az abban rögzített, a pályázati felhívásban meghatározott olyan adatok, amelyeket a pályázati követelményeknek való megfelelés érdekében a Solar Kraft Csoportnak kötelező kezelni, illetve megőrizni.   Részben vagy egészben pályázatból történő finanszírozás esetén az adott pályázati felhívás határozza meg a kötelezően kezelendő adatokat, amelyről az Ügyfelek az adott pályázati felhívásból tájékozódhatnak, de erre irányuló Ügyfél kérés esetén a Solar Kraft Csoport is tájékoztatást nyújt.   Az RRF-6.2.1. azonosítószámú pályázat tekintetében a benyújtandó dokumentációról részletes tájékoztatás elérhető: https://napelem.palyazat.gov.hu/lakossag/felhivas     adatok forrása: közvetlenül az érintettőlAbban az esetben, ha a kapcsolatfelvételt követően Önnel szerződés megkötésére kerül sor, úgy a szerződés megkötésének időpontjáig.   Ha a szerződés megkötésére nem kerül sor, úgy addig az időpontig, míg ezen tényről Solar Kraft Csoport tagja megbizonyosodik.   Hozzájárulás visszavonása esetén az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.     A szerződésben megadott, illetve a szerződés teljesítéséhez szükséges személyes adatokat a Solar Kraft Csoport addig kezeli, amíg a szerződés hatályban van.   A szerződés teljesítését követően a Solar Kraft Csoport tagjai a szerződés teljesítése érdekében kezelt személyes adatokat a szerződésből eredő jogi igények érvényesítése és védelme céljából a Ptk. általános elévülési szabályai szerint, illetve a Számviteli törvényben a bizonylatok megőrzésére vonatkozó rendelkezések szerint megőrzi.   Pályázati finanszírozás esetén a Solar Kraft Csoport a szerződéssel kapcsolatos adatokat a pályázati felhívásban foglalt követelményeknek megfelelően őrzi meg az ott rögzített időtartamig.   Az RRF-6.2.1. azonosítószámú pályázat tekintetében a kötelezően előírt jótállási illetve szavatossági ideig megőrzésre kerülnek a szerződés teljesítésével kapcsolatos dokumentumok.  Tekintettel arra, hogy Solar Kraft Csoport mint adatkezelő közvetítői megbízási szerződést köt termékei és szolgáltatásai értékesítése céljából, így ezen tevékenység végzéséhez a Solar Kraft Csoport adatfeldolgozót (megbízott természetes vagy jogi személy) vesz igénybe, akivel a Solar Kraft Csoport adatfeldolgozói szerződést köt.   Amennyiben az Ügyfél pályázatíró közreműködését kifejezetten megrendeli a Solar Kraft Csoport tagjaitól és az adattovábbításhoz hozzájárul, úgy a pályázatíró felé adattovábbítás történik az adott pályázaton való részvétel céljából és ideig.    Solar Kraft Csoport az ügyféladatok nyilvántartása illetve kezelése érdekében a MiniCRM Zrt.-vel előfizetői szerződést kötött MiniCRM rendszer használatára, melyből kifolyólag a MiniCRM Zrt. adatfeldolgozónak minősül. A MiniCRM Zrt. adatkezelési tájékoztatója az alábbi weboldalon érhető el: https://www.minicrm.hu/adatvedelem/   A sikeresen megkötött vállalkozási szerződés teljesítése érdekében és aszerint továbbításra kerülnek az ügyféladatok az illetékes hatóságok részére, valamint a tervező és kivitelező vállalkozás részére.   Hatósági megkeresés esetén a hatóság által kért adatok továbbítása a hatóság részére.   Az RRF-6.2.1. azonosítószámú pályázat tekintetében adattovábbítás a pályázati felhívásban foglaltak szerint történik:   https://napelem.palyazat.gov.hu/kivitelezok/felhivas   https://napelem.palyazat.gov.hu/lakossag/felhivas
IV.Számlázás illetve az egyes pályázatokhoz kapcsolódó, kifizetést alátámasztó dokumentumokA GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont (az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség (Számviteli törvény 168. §) teljesítéséhez szükséges)a számla kiállításához szükséges személyes adatok: érintett neve, címe, számla sorszáma   egyéb, az egyes pályázatokhoz kapcsolódó pályázati felhívásban rögzített, kifizetést alátámasztó dokumentációban rögzített adatokatA számlákat, valamint az ahhoz szükséges minden, bizonylatnak minősülő alátámasztó dokumentumot a Számviteli törvénynek a bizonylatok megőrzésére vonatkozó előírásai szerint (169. §) legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.   Az egyes pályázati felhívások által meghatározott megőrzési idő.A Solar Kraft Csoport a számlázással kapcsolatban könyvelői szolgáltatást vesz igénybe, így a számlázás tekintetében a számlázáshoz, könyveléshez szükséges mértékben adattovábbítás történik.   Solar Kraft Csoport az ügyféladatok nyilvántartása illetve kezelése valamint a számlázás érdekében a MiniCRM Zrt.-vel előfizetői szerződést kötött MiniCRM rendszer használatára, melyből kifolyólag a MiniCRM Zrt. adatfeldolgozónak minősül. A MiniCRM Zrt. adatkezelési tájékoztatója az alábbi weboldalon érhető el: https://www.minicrm.hu/adatvedelem/     Az RRF-6.2.1. azonosítószámú pályázat tekintetében adattovábbítás a pályázati felhívásban foglaltak szerint történik:   https://napelem.palyazat.gov.hu/kivitelezok/felhivas   https://napelem.palyazat.gov.hu/lakossag/felhivas   Hatósági megkeresés esetén a hatóság által kért adatok továbbítása a hatóság részére.

4. Az Adatkezelő adatvédelmi rendszere és az adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be az általa kezelt  személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.

Az Adatkezelő adatvédelmi rendszerének felügyeletét a vezető tisztségviselő látja el.

Az Adatkezelő az érintettek személyes adatai titkosságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának garantálása érdekében az adatait jelszóval védett és/vagy titkosított adatbázisban tárolja annak érdekében, hogy adatvédelmi incidens ne forduljon elő, ellenben annak felmerülése esetén azt a GDPR 33. cikkének megfelelően kezeli.

Az Adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy azok a GDPR és az adatkezelésre vonatkozó egyéb jogszabályok alkalmazása során biztosítsák az érintettek magánszférájának védelmét.

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

A számítógépen tárolt személyes adatok biztonsága érdekében az Adatkezelő az alábbi intézkedéseket és garanciális elemeket alkalmazza:

 • az adatkezelés során használt számítógépek az Adatkezelő tulajdonát képezik, vagy azok fölött tulajdonosi jogkörrel megegyező joggal bír az Adatkezelő;
 • a számítógépen található adatokhoz csak érvényes, személyre szóló, azonosítható jogosultsággal – legalább felhasználó névvel és jelszóval – lehet csak hozzáférni;
 • az adatokkal történő minden számítógépes rekord nyomon követhetően naplózásra kerül;
 • amennyiben az adatkezelés célja megvalósult, az adatkezelés határideje letelt, úgy az adatot tartalmazó fájl visszaállíthatatlanul törlésre kerül, az adat újra vissza nem nyerhető;
 • az Adatkezelő vírusvédelemről folyamatosan gondoskodik;
 • a rendelkezésre álló számítástechnikai eszközökkel, azok alkalmazásával megakadályozza illetéktelen személyek hálózati hozzáférését.

Adatkezelő biztosítja, hogy kizárólag olyan adatfeldolgozót von be az adatkezelési műveleteibe amely/aki megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket hajt végre illetve megfelelő garanciákat nyújt arra nézve, hogy adatkezelése a GDPR követelményeinek megfeleljen.

5. Az érintettek (továbbiakban: érintettek) adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Tájékoztatáshoz, helyesbítéshez, törléshez való jog

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az Adatkezelő által feltüntetett elérhetőségein.

Az Adatkezelő az érintett személyes adatának kezelésével összefüggő kérelmére a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 25 – tiltakozási jog gyakorlása esetén 15 – napon belül írásban, közérthető formában választ ad.

A tájékoztatás kiterjed a GDPR 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott információkra, amennyiben az érintett tájékoztatása törvény alapján nem tagadható meg. Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a GDPR 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát.

A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, költségtérítést az Adatkezelő csak a GDPR 12. cikk (5) a) pontjában meghatározott esetben számíthat fel.

Az Adatkezelő a kérelmet csak a GDPR 12. cikk (5) bekezdés b) pontjában meghatározott okokból utasít el, erre csak indoklással, megfelelő tájékoztatással, írásban kerül sor.

A valóságnak nem megfelelő adatot az Adatkezelő – amennyiben a szükséges adatok és az azokat bizonyító közokiratok rendelkezésre állnak – helyesbíti, a GDPR 17. cikkében meghatározott okok fennállása esetén intézkedik a kezelt személyes adat törlése iránt.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, különösen ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen tiltakozik;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték.

Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy személyes adatai kezelése ellen bármikor tiltakozzon az Adatkezelőhöz intézett erre irányuló nyilatkozat újtán.

Az érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést az adatkezelő felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről a kérelmezőt a GDPR 19. cikk szerint tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő a GDPR 21. cikkében meghatározottak szerint jár el.

Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Ugyanígy nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát); vagy
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; vagy
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges vagy az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és az érintett tiltakozott e célokból történő adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).

Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével az Adatkezelő nem kezeli, illetve csak abban a körben kezeli, amihez az érintett hozzájárult, illetve az Adatkezelő ilyen hozzájárulás hiányában is kezelheti azokat az adatokat, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekére tekintettel szükségesek. Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintett előzetesen tájékoztatja.

Az adathordozhatósághoz való jog

Az Adatkezelő adatkezelési tevékenysége során nem valósul meg olyan adatkezelés, amely adathordozhatóság biztosítását tenné szükségessé.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az Adatkezelő adatkezelései során automatizált döntéshozatal nem valósul meg.

Jogorvoslathoz való jog

Az adatkezelésben érintett adatkezelő felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amelyet az Infotv.-t illetve a GDPR-t sértő adatkezelés okozott.

Az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat (Dr. Papp Viktória, solarkrafthome@solarkrafthome.hu).

Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy az érintett panaszával megkeresheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11; Tel: +36 1 391-1400, Fax: +36-1-391-1410, Email: ugyfelszolgalat@naih.hu, weboldal: https://naih.hu/ ) vagy lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél jogorvoslattal élhet. A bírósági jogorvoslathoz való jogának érvényesítése érdekében az érintett az adatkezelő, illetve – az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben – az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

Referenciáink

Balatonboglár

2021

 

Sukoró

2021

 

Tinnye

2,66 kWp

 

Szentendre

6 kWp

 

Eszteregnye

4 kWp

 

Budapest

7,6 kWp

 

Iklad

50,4 kWp

 

Biatorbágy

7,2 kWp

 

Budaörs

4,8 kWp

 

Eger

3,42 kWp

 

Belvárd

2017

 

Lánycsók

2020 | 6×580 kWp napelemes rendszer

 

Kölked

2020 | 2×580 kWp napelemes rendszer

 

Pécs

2020 | 3×500 kWp napelemes rendszer

 

Mohács

2020 | 11×580 kWp napelemes rendszer

 

Söjtör

40×580 kWp napelemes rendszer

 

Kimle

2020 | 23×580 kwp napelemes rendszer

 
Kérjen ingyenes, személyre szabott ajánlatot!
Szakértő kollégáink felkészülten várják kérdéseit.
Ajánlatot kérek
Ajánlatot kérek
cross